სასარგებლო ბმულები

Online საძიებო საიტები

(შესვლა შეიძლება მხოლოდ თსუ–ს მეორე კორპუსიდან)

_______________________

LexisNexis – ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს ინგლისურენოვანი იურიდიული პუბლიკაციებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების სრულ ტექსტებს
http://www.lexisnexis.com/us/lnacademic

_______________________

Hein Online – ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს წამყვან ინგლისურენოვან ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიების სრულ ტექსტებს
http://heinonline.org

_______________________

Beck Online - ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს გერმანულენოვანი პუბლიკაციების, სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და ნორმატიული მასალის სრულ ტექსტებს
http://beck-online.beck.de